`

PHÒNG KD DỰ ÁN - CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Trang chủ / Thông tin tham khảo / Phần 1: Chỉ dẫn thi công gạch nhẹ - gạch siêu nhẹ aac

Phần 1: Chỉ dẫn thi công gạch nhẹ - gạch siêu nhẹ aac

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công & Nghiệm thu tường xây bằng

Gạch bê tông khí chưng áp AAC (gạch siêu nhẹ AAC)

Lời nói đầu

Chỉ dẫn kỹ thuật này do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2011.

1 Phạm vi áp dụng

Chỉ dẫn kỹ thuật (CDKT) này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp (AAC).

2 Tài liệu viện dẫn

TCVN 3121 : 2003   Vữa xây dựng – Phương pháp thử.

TCVN 4085 : 1985   Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4314 : 2003   Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572 : 2006   Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử.

TCVN 7959 : 2008   Blốc bê tông khí chưng áp (AAC).

3 Quy định chung

3.1 Thực hiện các quy định của thiết kế

Khi xây, trát tường AAC, cần được thực hiện đúng các quy định sau của thiết kế:

-  Mác (hoặc cấp), khối lượng thể tích của gạch bê tông khí AAC;

-  Loại, mác vữa xây, vữa trát;

-  Chiều dày tường;

-  Đặt cốt thép trong khối xây;

-  Các liên kết góc tường và tường với kết cấu khác;

-  Cấu tạo chống thấm tường;

-  Cấu tạo khe co dãn trong tường;

-  Và các quy định khác.

3.2 Thực hiện các quy định về thi công và nghiệm thu

-  Công tác xây, trát và nghiệm thu tường xây bằng blốc AAC, nếu không có chỉ định khác của thiết kế, được thực hiện theo CDKT này;

-  Khi xây bằng vữa xây mạch mỏng nên dùng các blốc AAC khô; Khi xây bằng vữa xây thông thường nên làm ẩm mặt blốc AAC ngay trước khi rải vữa xây. Không ngâm hoặc tưới ướt các blốc AAC trước khi xây;

-  Khi trát, nên thực hiện lớp trát trên tường AAC khô đã được làm ẩm bề mặt, hoặc quét nước xi măng hoặc được quét chất tạo dính;

-  Cần hạn chế bắc giáo xuyên qua tường AAC;

-  Các quy định khác áp dụng chung cho tường xây bằng mọi loại viên xây được thực hiện theo TCVN 4085 : 1985 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

4 Chọn blốc AAC và vữa xây, trát

4.1 Chọn blốc AAC

-  Các chỉ tiêu kỹ thuật của blốc AAC thường được các cơ sở sản xuất công bố theo một trong các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 7959 : 2008 Blốc bê tông khí chưng áp (AAC);

+ Tiêu chuẩn nước ngoài (ví dụ tham khảo tại Phụ lục A);

+ Tiêu chuẩn cơ sở của người sản xuất.

-  Căn cứ qui định của thiết kế (thường gồm mác, khối lượng thể tích của blốc AAC, chiều dày tường xây); đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật của AAC được các cơ sở sản xuất công bố, chọn loại, kích thước blốc AAC phù hợp.